Marathi Jokes/SMS


Marathi jokes - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?
प्रश्न - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

उत्तर - ....

....

उत्तर - सोप्प आहे ... त्याला एका गोल खोलीत घेवून जा आणि एका कोपऱ्यात बसायला सांगा.

No comments:

Post a Comment